VORES FØDEVAREKÆDERS
BÆREDYGTIGHED
GARANTERER  100%’S KVALITET

Garantere forbrugermodeller og bæredygtig produktion, bekæmpe klimaændringer og disses konsekvenser, beskytte, genoptage og fremme brug af bæredygtig anvendelse af jordens økosystemer, modvirke ørkendannelse, stoppe og omvende jordens forringelse og stoppe tabet af biodiversitet, forbedre ernæringen og fremme bæredygtigt landbrug: det er formålene ved den bæredygtige udvikling, der udgør FN’s 2030-dagsordens  hjerte, og som er tæt forbundne med den Gamle Verdens frugt og grønts nutid og fremtid.

I området indenfor europæisk frugt- og grøntproduktion, der allerede ser virksomheder der bestræber sig til at have de strenge regler, der bestemmer ret høje kvalitets- og sikkerhedsstandarder, spiller producentorganisationerne, hvor Apo Conerpo har lederskabet på nationalt og Fællesskabs niveau, en vigtig rolle i ægte og sand avantgarde. De europæiske producentorganisationers forordninger og reglementer, går nemlig langt ud over den mindste tærskel, som er fastsat af institutionerne og gennemfører foranstaltninger, aktiviteter og kontroller, der er endnu mere strenge, ved at bestemme kvalitetsstandarder der endnu højere og de har, frem for alt, arbejdet i et stykke tid ved at lægge stor opmærksomhed på temaet som produktioners miljømæssige, etiske og økonomiske bæredygtighed, og viser sig således allerede projekteret mod bæredygtige formål, som netop vises i FN’s 2030-dagsorden.

I en kontekst på et allerede højt niveau, som den europæiske, fastsætter produktionsorganisationerne grænsen endnu højere, ved dagligt at arbejde for en bæredygtig fremtid der forener miljøets, forbrugerens og landbrugenes behov.

Bevidst landbrug

Vores mål er at øge produktiviteten gennem teknologisk innovation for at få en effektiv landbrugsdrift, der er i stand til at optimere resultaterne ved at minimere spild og indvirkning på jordbunden.

video

TEKNOLOGISK
INNOVATION

Brug af multifunktionelle net (hagl- og insektbeskyttende), der repræsenterer en innovativ og bæredygtig beskyttelsesstrategi, der er i stand til at imødegå de nye problematikker, som virksomhederne står over for.

INTEGREREDE
PRODUKTIONS-TEKNIKKER

Ibrugtagning af forordninger i integreret dyrkning med lav miljøpåvirkning, ved kun at tage kemiske produkter i brug, hvor det er allerhøjst nødvendigt og foretage biologisk bekæmpelse ved brug af nyttige insekter.

BIOLOGISK
PRODUKTION

Et udelukkende brug af naturlige stoffer ved således forbyde syntetiske kemiske stoffer, såsom gødninger, herbicider, insekticider, konserveringsmidler, udover genetisk modificerede organismer (OGM), samtidigt er den baseret på opretholdelse af jordens frugtbarhed, respekt for biodiversiteten og miljøressourcer samt beskyttelse af forbrugernes og operatørernes sundhed.

NUL
RESTER

Anvendelse af kemiske produkter (tilladte ved lov) med en meget lav restmængde, der gør det muligt at få et produkt der respekterer miljøet og forbrugerens sundhed.

NYE FRUGT- OG
GRØNTVARIANTER

Søgen efter og udvikling af nye frugt- og grøntsagssorter, der er kendetegnet af en større modstandsdygtighed og/eller tolerance overfor ugunstige vejrforhold, større tilpasning til de miljømæssige forhold og en god holdbarhed, men en betydelig besparelse i mængden af plantebeskyttelsesmidler der anvendtes under dyrkningen.

Respekt for miljøet

De europæiske landbrug spiller en grundlæggende rolle i områdebeskyttelse, ved således at reducere forurening i vandkilder, formindske vand- og energiforbrug og samtidigt beskytte biodiversiteten.

video

VANDBESPARELSE

I betragtning af de stadig hyppigere tørkeramte år forældes de traditionelle vandingssystemer, såsom oversvømmelse og overfladevanding, og fornyes med innovative teknologier der rationaliserer vandbruget, såsom vanding med lavt tryk, mikro-vanding og underjordsvanding hvormed man får en vandbesparelse fra 30% til 60%.

BESKYTTELSE AF
BIODIVERSITET

Gennem udvikling af specifik dyrkning i de mest egnede områder, genbrug af antikke sorter, søgen efter nye modstandsdygtige og resistente sorter.

BESKYTTELSE
AF VANDKILDER
MOD FORURENING

Gennem et mindre brug af plantebeskyttelsesmidler og afskaffelse af højt forurenende molekyler.

VEDVARENDE
ENERGIER

For at formindske drivhusgasemissioner, har de europæiske landmænd bestræbt sig på betydningsfuldt at reducere miljøaftryk, ved at forøge produktionen og forbruget af vedvarende energi: solcelleanlæg på kontorer og lagre og vindenergi til el-produktion, efterfulgt af biomasse til opvarmning, biobrændsler og biogas.

Cirkulær økonomi

Bæredygtigt landbrug fremmer cirkularitet: ved at bruge landbrugsaffald er det nemlig muligt at genvinde vigtige elementer til jordbunden, formindske CO2-udledning og fremstille brændstoffer af vedvarende kilder.

video

ENERGI FRA
BIOMASSE

Takket være anlæg til affaldsudnyttelse til at producere metan og kompost, kan man reducere energiforbruget, ved at tilbagelevere energi og organisk materiale der kan bruges til dyrkningen, til produktionscyklussen.

PRODUKTGENBRUG
TIL INDUSTRIELLE
BEARBEJDNINGER

Alt det der ikke kan anvendes til det friskvaremarkedet (fordi det ikke overholder handelsnormerne eller produktionsoverskud) bliver anvendt til forarbejdningsindustrien og til supportkanaler til den svagere befolkningsdel.

REDUCERIEG AF
CO2 UDSENDELSE

Det europæiske landbrug har mulighed for at forøge optagelse af luftens kuldioxid i jord- og plantesystemet, ved at fjerne kulstof fra atmosfæren i mere eller mindre lange perioder, ved at ”fange den” i form af jordens plantebiomasse og organisk materiale.

GENVUNDNE ELLER KOMPOSTERBARE MATERIALER TIL EMBALLERING

Forbedring af afslået græs og plantekviste som vedvarende kilde til at opnå biologisk nedbrydelige cellulosebaserede materialer, der kan bortskaffes med 100%’s organisk og komposterbart affald, som takket være netop disse kan bruges til en værdifuld humus til planterne.

Sikkerhed

Ansvaret for den europæiske frugt og grønts sundhed og ægthed deles af samtlige aktører i landbrugets fødevarekæde: dyrkning, emballering, distribution, forbrug.

video

LANDBRUGERENS
ROLLE

Den første person der ønsker at beskytter miljøet er helt sikkert landbrugeren. De europæiske frugt- og grøntproducenter har med en konstant reducering af pesticidbrug at gøre, og med gode landbrugspraksisser der er godt for miljøet.

EMBALLERINGS-STANDARD

Der gøres en stor opmærksomhed på at vælge de emballeringsmaterialer, der anvendes til produkternes præsentation, ved nemlig at privilegere materialer med en lav miljøpåvirkning, som PVC-frie film, der er uden clorfluorcarboner eller 100% biologisk nedbrydelige og komposterbare emballager.

PRODUKTIONS-CERTIFICERINGER

Den europæiske frugt og grønts kvalitet vises og garanteres gennem opnåede egne virksomheders certificeringer, efter de højeste internationale standardniveauer.

SYSTEMFORPLIGTELSE

Det udbredes til alle af fødevarekædens led: på markerne hjælper teknikere producenterne i anvendelse af teknikker til integreret skadedyrsbekæmpelse, med en lav miljøpåvirkning. Disse ledsages af systematiske kontroller i de efterfølgende faser i udvælgelse, emballering og distribution.

Sporbarhed

Fødevarekædens sporbarhed er garanti for den europæiske frugt og grønts kvalitet og sikkerhed, den dokumenterer ligeledes for oprindelse og historie, og skaber derved tillid og troværdighed hos forbrugerne.

video

SPORBARHED

Sporbarheden sætter fokus på de fødevarekæder i Europa der er mest virtuose, mest opmærksomme og respektfulde overfor miljøet og området, ved således at kunne certificere kvalitet og oprindelse og garantere en absolut transparens, for at beskytte forbrugeren.

FØDEVAREKÆDE-KONTROL

Sporbarheden fra marken til bordet, gennem metoder og processer, gør det muligt at spore hvert eneste trin i den foretagne passage, fra frugt og grønt, fra produktion og bearbejdning, fra emballering og distribution.

BLOCKCHAIN

Blockchain’en der anvendes i landbruget gør det muligt for de europæiske landbrugsvirksomheder at garantere en større sikkerhed på sporbarhedens niveau, den certificerer samtlige passager i produktionsprocessen, fremmer spildreduktion og en større opmærksomhed på frugtens og grøntsagernes oprindelse og kvalitet.

Ernæringsmæssige aspekter

Kontrol i frugt- og grøntfødevarekæden bringer et bredt udvalg af årstidens bedste friske og genuine produkter ud til de europæiske borde, for at garantere de bedste organoleptiske egenskaber og produkter, der er fyldt med næringsstoffer.

video

SÆSONBESTEMT

Det er vigtigt at følge naturens rytme og at vide at produktionerne er sæsonbestemte. I dag kan man, takket være moderne dyrkningsteknikker, finde det første høstudbytte i butikkerne hele året rundt. Det er i stedet for sundere og billigere at spise europæisk frugt og grønt, netop i det øjeblik hvor disse modnes naturligt.

EGNEDE
OMRÅDER

Et landbrugssystem der udgøres af personer og værdier, opmærksomhed på området, valg af at producere i Europas mest egnede områder, gør det muligt at tilbyde traditionelle produktioner og produkter, der kan prale af de eftertragtede europæiske BOB og BGB betegnelser.

ORGANOLEPTISKE
EGENSKABER

Europæisk frugt- og grøntprodukter værdsættes for deres sensoriske egenskaber i udseendet, smag, duft og konsistens, som er udtryk for en højere kvalitet, der afspejler producenternes omhu og arbejde.

ERNÆRINGSMÆSSIGE
INFORMATIONER

En fødevares ernæringsmæssige kvalitet defineres af næringsstofferne der findes i denne. For hvad der angår europæisk frugt og grønt er næringsstoffer vitaminer, mineraler, kostfibre og antioxidanter.